ව්‍යාපෘති ගැටළු විසඳීම සඳහා රජයේ නව උපායමාර්ගයන්

2022.​09.05 දිනැති අමාත්‍ය මණ්ඩල තීරණය පරිදි අග්‍රාමාත්‍ය ලේකම්ගේ සභාපතිත්වයෙන් යුත්  මහා පරිමාණ සංවර්ධන ව්‍යාපෘති නැවත ක්‍රමෝපායකරණය හා වේගවත් කිරීම සඳහා මහා පරිමාණ සංවර්ධන ව්‍යාපෘති නැවත ක්‍රමෝපායකරණය හා  කඩිනම් කිරීමේ (RAMP)”කමිටුව පත් කරන ලදී. ………………..

Government new Strategy to Resolve issues in projects(CRIP)

Government new Strategy to Resolve issues in projects(CRIP) At present approximately 300 large and mega scale development projects are implemented annually by line ministries island wide.Delivery…..

Government new Strategy to Resolve issues in projects(CRIP)

Government new Strategy to Resolve issues in projects(CRIP) At present approximately 300 large and mega scale development projects are implemented annually by line ministries island wide.Delivery…..

Key Functions

Gather and analyze

Gather and analyze information of foreign and local financing development projects and programmes.

Review and report

Review and report the performance of large & mega scale projects and programmes to the Cabinet of Ministers.

Facilitate Development

Facilitate development partners to review the status of project and programmes under their finance.

Verify the Results

Verify the results achievement of selected foreign financing development projects and certify their status enabling lending agencies to disburse loan tranches.

Facilitate to Implement

Facilitate to implement National Evaluation Policy.

Project Evaluation

Undertake projects assessments and evaluations on demand and providing feedback to the planning process.

Facilitate cash

Facilitate cash flow process of Ministry of Finance through recommending financial requirements of the regional development programmes based on their implementation states.

Publishing Reports

Disseminate development information through publishing reports on development performance of projects and programmes.

Latest News